Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för Kunder – Skandinavisk Språkananlys AB

Inledning

Skandinavisk Språkanalys AB har åtagit sig att skydda våra kunders integritet och tar allvarligt på sitt ansvar för säkerheten hos kundens personuppgifter. Vi kommer att vara tydliga och transparenta med vilken information vi samlar in och vad vi använder den informationen till.

Den här policyn beskriver följande:

Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i samband med din relation till oss som kund,

   •  var vi hämtar data från,
   •  vad vi gör med den datan,
   •  hur vi lagrar datan,
   •  vem vi överför/delar datan med,
   •  hur vi hanterar dina rättigheter till skydd av personuppgifter
   •  hur vi följer reglerna för dataskydd.

Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med svenska och EU-lagstiftning för datahantering.

Registeransvarig

Skandinavisk Språkanalys AB (även kallad ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Sprakab” i denna policy) är Registeransvarig (Data Controller) av all personlig information som samlas in och används av Sprakabs anställda i enlighet med den svenska dataskyddslagen 2018. Skandinavisk Språkanalys AB är registrerat i Sverige med bolagsnummer 556355-5951 och med säte i Stockholm, Sverige.

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur det använts

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, och köp- eller faktureringshistorik.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagsstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse.

När du kommunicerar med oss, t.ex. via vår kundtjänst eller ekonomiavdelning, behandlar vi:

   • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, personnummer, betaluppgifter, telefonnummer, e-postadress kontaktuppgifter och information om ditt ärende.

Dessa personuppgifter används t.ex. i syfte att:

   •  Administrera vår kundrelation med dig, t.ex. att identifiera dig som kund, ta betalt för de tjänster du använder.
   •  Hantera och leverera tjänsten i enlighet med avtalet.
   •  Meddela dig om förändringar i tjänsterna.
   •  Meddela dig om eventuella förseningar eller avvikelser.

Om vi behandlar dina personuppgifter för något annat ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

Hur länge vi sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag eller för att kunna hantera reklamationer. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

   •  Kunduppgifter sparas så länge du är kund hos oss och tas bort inom 1 månad efter avslutat kundrelation om inget annat är avtalat.
   •  Fakturerings- och bokföringsuppgifter lagras så länge det krävs i enlighet med gällande bokföringslag och högst 1 år därefter.
   •  Är du nyhetsbrevsmottagare sparas dina uppgifter så länge du inte aktivt väljer att avregistrera dig.
Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

   •  Externa samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES, för att tillhandahålla beställda tjänster.
   •  Andra mottagare när det följer av lagkrav, genom annan författning eller myndighetsbeslut.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och underleverantörer.

Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar sekretessavtal eller avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar integriteten för användarna av vår webbplats och anslutna system med tekniska och organisatoriska åtgärder. För att garantera säker överföring av personliga uppgifter använder vi krypteringsprotokollet SSL. Denna metod används med framgång överallt på internet. Alla personuppgifter (namn, adress, betalningsuppgifter etc.) krypteras alltså och kan därmed överföras säkert på internet.

Data Protection Officer

Vi har utsett en Data Protection Officer (”DPO”) för att övervaka att denna policy följs. Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Den svenska Datainspektionen är ledande datatillsynsmyndighet för Sprakab som svensk Registeransvarig.

Dina rättigheter för dataskydd

Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:

  • Be om information om huruvida vi har personlig information om dig, och i så fall vilken informationen och varför vi har/använder den.
  • Begära tillgång till din personliga information (allmänt känd som ”begäran om databasåtkomst”). Detta gör att du kan få en kopia av den personliga informationen vi håller om dig och kontrollera att vi behandlar den lagligt.
  • Begära korrigering av den personliga informationen vi håller om dig. Detta gör att du kan få all ofullständig eller felaktig information vi håller om du korrigerad.
  • Begära borttagning av din personliga information. På det här sättet kan du be oss att radera eller ta bort personlig information där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter att hantera den. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort din personliga information där du har utnyttjat din rätt att invända mot hantering (se nedan).
  • Begära begränsning av hantering av din personliga information. På så sätt kan du be oss att avbryta hanteringen av personlig information om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.
  • Begära överföring av din personliga information i elektronisk och strukturerad form till dig eller till en annan part (allmänt känd som en rätt till ”dataportabilitet”). Detta gör att du kan ta dina data från oss i ett elektroniskt användbart format och att kunna överföra dina data till en annan part i ett elektroniskt användbart format.
  • Återkalla samtycke. Under de begränsade omständigheter där du kan ha givit ditt samtycke till insamling, hantering och överföring av din personliga information för ett visst ändamål har du rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka ditt samtycke till den specifika hanteringen. När vi har mottagit en anmälan om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla din information för det ändamål du ursprungligen enades om, om vi inte har en annan legitim grund för att göra det enligt lag.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta vår DPO via post eller mail; dpo@sprakab.com

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till din personliga information (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran om tillgång är klart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa begäran i sådana fall.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en annan lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den.

Ändringar i vår Dataskyddspolicy för Kunder

Vår Dataskyddspolicy för Kunder kan ändras och eventuella ändringar i innehållet kommer att meddelas till dig som kund via e-post eller ett meddelande på vår webbtjänster och -sida.

 

Dataskyddspolicy för Kunder – Skandinavisk Språkanalys AB 556355-5951 Uppd. senast 2018-05-25 v.1